مقالات » قطعات ادبی » مناسبت‌ها » علی و قرآن

علی و قرآن

کتاب فضل تو را آب بحر کافي نيست/ که تر کنم سر انگشت صفحه بشمارم

تاریخ ثبت : چهار شنبه 11 فروردين1389


تعداد بازدید : 5384


علی مع الحق و الحق مع علی
«علي مع القرآن والقرآن مع علي» رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله
علي و قرآن از مفاهيم جدايي ناپذير قاموس عالم حقيقت اند. قرآن کتاب مبارک علي متعال است و علي با قرآن و قرآن با علي ...
«ن والقلم وما يسطرون» سوگند به قلم و آنچه نويسند و چه نويسم در وصف اين واژه هاي زرين الهي که آب اقيانوس ها و صفحه ي آسمان ها نيز به مدد بر نتوانند آيند.
کتـاب فضـل تو را آب بحـر کافي نيست        که تر کنم سر انگشت صفحه بشمارم
 
اما گويند:
    آب دريـا را اگر نتــوان کشيـد        هم به قدر تشنگي بايد چشيد
* * *
معجزه ي پيامبر بزرگوار اسلام، قرآن صامت است و اميرالمؤمنين، قرآن ناطق. اوست که مي گويد:
«تمامي معاني قرآن در ام الکتابش مجموع و کل آن در بسم الله و همه اش در باي آن و منم نقطه ي با»
تويي آن نقطه ي بالاي فاء فوق ايديهم         که در وقت تنزّل تحت بسم الله را بايي
* * *
و به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله: علي در امت اسلام همچو«اخلاص» است در قرآن، هر که آن را يک بار خوانَد يک سوم قرآن، و هر که دوبار، دو سوم آن، و هر که سه بار تلاوت نمايد به آن مانَد که قرآني ختم نموده باشد. پس هر کس علي را به زبان ستايَد ثلث ايمانش کامل؛هر که به زبان وبه دل،او را دوست بدارد، دو ثلث ايمانش؛ و هرکه دل از ولاي او مملوّ نمايد و دهان به درّ و گوهرِ فضلِ علي و به عمل پيروِ دلباخته ي او گردد کلّ ايمانش را حايز است.
* * *
و سوره اخلاص دم از توحيد رب زند و علي راه شناخت و معرفت حق است.  
دل اگرخدا شناسي همه در رخ علي بين             به علي شناختم من به خدا قسم خدا را
و شايد به همين دليل باشد که اميرالمؤمنين علیه السلام زماني از علاقه ي خود نسبت به سوره اخلاص نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن به ميان مي آورَد.
يا علي ذاتت ثبوت «قل هوالله احد»            نـام تـو نقـش نگيـن امـر «الله الصمـد»
«لم يلد» از مادر گيتي «ولم يولد» چو تو           «لم يکن» بعد از نبي مثلت «له کفوا احد»