نسخ خطی » طب » دستور مسیحی

دستور مسیحی

طب

تاریخ ثبت : دو شنبه 2 دي1392


تعداد بازدید : 1691


کاتب : مؤلف (محمدمسیح الطبیب ابن محمدصادق الطبیب الرازی)
تاريخ تصوير برداري : 1109ق.
نوع خط : نستعلیق
عناوين ديگر / مهرها : امتیاز عناوین با خط قرمز. عناوین در حاشیه با خط ثلث درشت. كتاب مملو از حاشیه است. غالب حواشی، تصحیح كتاب است.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 33*22
پيگيري : 052/1
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : آثار رطوبت و صحافی.
جهت برگه : عمودي
تاريخ تصوير برداري : 13920400
مولف : محمدمسیح الطبیب ابن محمدصادق الطبیب الرازی(قرن 11 هجری)
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : اوایل قرن 12هـ ق.
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 511
تعداد سطر : 25
آغاز : حمدی كه معتكفان صوامع ملكوت به زبان تقدیس ادا نمایند و سپاسی كه متعبدان چوامع جبروت بلسان تعظیم انشاء فرمایند...
انجام : و بی تدبیری نماید و خود را بیمار نماید بد و عیب بود و معذور نباشد.
تعداد آيتم : 511
کتاب شناسي :

محمد مسیح طبیب، از پزشکان نامی عهد صفویه بود. او طب را نزد حکیم محمد مؤمن فراگرفت و همانند استاد خود در داروشناسی مهارت داشت. به‌روزگار شاه سلیمان (۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۱۰۵ ق) و شاه سلطان حسین به طبابت مشغول بود. از آثار وی: نسخه "معجون مسیحی"؛ نسخه "مفرح مسیحی"؛ کتاب "دستور مسیحی" ، در فن پزشکی است.

مأخذ:

http://vista.ir/article/59132