نسخ خطی » طب » تحفه حكیم مؤمن یا تحفة المؤمنین

تحفه حكیم مؤمن یا تحفة المؤمنین

طب

تاریخ ثبت : سه شنبه 3 دي1392


تعداد بازدید : 1626


کاتب : حسن بن محمدسعید حسینی قمی بیدگلی (؟)
تاريخ تصوير برداري : 1212 (؟)
نوع خط : نستعلیق شكسته
عناوين ديگر / مهرها : این نسخه، گزیده ای از برخی ابواب كتاب تحفة المؤمنین است. امتیاز عناوین با خط نسخ، یا با رنگ قرمز، و یا با كشیدن خط قرمز روی آن.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 31.5*18.5
پيگيري : 054
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : فاقد جلد و شیرازه. خوردگی لبه های كاغذ. به قرائن نوع و سایز ورق، شباهت خط این نسخه با نسخه 055 و اتحاد محل نگهداری، كاتب این نسخه ، همان حسن بن محمدسعید حسینی قمی بیدگلی است و تاریخ كتابت هم همان.
جهت برگه : عمودي
تاريخ تصوير برداري : 13920500
مولف : محمدمؤمن بن محمدزمان الطبیب التنكابنی(وفات: ق11)
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : قرن 11
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 44
تعداد سطر : 25
آغاز : بسمله. در بیان اختلاف اقوال اطباء در ماهیت و خواص و قدر شربت ادویه و شروط اخذ آن ...
انجام : ... و اما طریق صید طیور چون گندم را بكف دهان شتر مست یا بعرق او تر كنند از خوردن او طیور بیهوش گردند.
تعداد آيتم : 46
کتاب شناسي :