پیامبر خدا (ص): بسم الله الرحمن الرحیم، سرآغاز هر نوشته ای است. منتخب میزان الحکمه ح 5424 * امام جعفر صادق (ع): بسم الله الرحمن الرحیم را فرو مگذار اگر چه قبل از [نوشتن] یک شعر باشد. منتخب میزان الحکمه ح 5425 * حضرت امیر (ع): کتابها، بوستانهای دانشمندانند. منتخب میزان الحکمه ح 5412 * حضرت امیر (ع): چه خوب سخنگویی است، کتاب. منتخب میزان الحکمه ح 5413 * حضرت امیر (ع): کسی که با کتابها خود را آرامش دهد، هیچ آرامشی را از دست ندهد. منتخب میزان الحکمه ح 5414 * حضرت امیر (ع): خردهای دانشمندان، در نوک قلم های آنهاست. منتخب میزان الحکمه ح 5417 * پیامبر خدا (ص): علم را با نوشتن در بند کشید! منتخب میزان الحکمه ح 5418 * پیامبر خدا (ص): دانش را پیش از درگذشت دانشمندان، بنویسید؛ زیرا با مرگ دانشمندان، دانش [آنان] نیز می رود. منتخب میزان الحکمه ح 5419 * امام جعفر صادق (ع): بنویسید؛ زیرا تا ننویسید، حفظ نمی کنید. منتخب میزان الحکمه ح 5420 * امام جعفر صادق (ع): دل، به نوشتن آرام می گیرد. منتخب میزان الحکمه ح 5421 * پیامبر خدا (ص): هر کس دانشی یا حدیثی از من بنویسد تا آن دانش و حدیث باقی است، برایش اجر نوشته شود. منتخب میزان الحکمه ح 5423